Statuten BV concept

Statuten opstellen is verplicht bij het oprichten van een BV. De statuten legt de notaris voor u vast in de oprichtingsakte. De volgende onderdelen nemen we hier onder meer in op:

 • Naam en vestigingslocatie
 • Ondernemingsdoelstelling
 • Soorten aandelen
 • Uitgifte van aandelen
 • Waarde van de aandelen
 • Levering van aandelen
 • Besluitvorming
 • Blokkerings- en aanbiedingsregeling
 • Benoeming en ontslag van directie
 • Statutenwijziging en ontbinding

Heeft u vragen of wilt u de statuten van uw BV op laten stellen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320 – 247 394 of via e-mailadres info@standaardbv.nl. De statuten van een BV wijzigen doen onze notarissen ook.

Naam en vestigingslocatie

Kies de naam voor uw BV en we nemen deze op in de statuten. Daarnaast nemen we de vestigingslocatie op. Buitenlandse rechtspersonen kunnen eveneens een BV oprichten, maar een vestiging in Nederland is verplicht.

Ondernemingsdoelstelling

We beschrijven het doel van uw onderneming en leggen dit schriftelijk vast. Het ondernemingsdoel bepaalt de lijnen waarbinnen de bestuurders mogen handelen. Voeren bestuurders activiteiten uit die buiten de bevoegdheden liggen, dan lopen ze het risico op privéaansprakelijkheid.

Soorten aandelen

In het onderdeel maatschappelijk kapitaal leggen we de soort van de aandelen vast. Met verschillende type aandelen is het mogelijk om aandelen zonder stem- of winstrecht uit te geven.

Uitgifte van aandelen

In dit onderdeel leggen we vast wie bevoegd is om te besluiten tot het uitgeven van nieuwe aandelen en welke voorwaarden voor uitgifte er zijn. Voorbeelden van voorwaarden zijn dat:

 • uitgifte enkel mogelijk is via een in Nederland gevestigd notaris;
 • uitgifte uitsluitend via een algemene aandeelhoudersvergadering besloten moet worden;
 • de uitgifteprijs vastgelegd is;
 • eventuele bestaande aandeelhouders voorrang hebben bij het overdragen van aandelen.

Waarde van de aandelen

De nominale waarde van de aandelen leggen we schriftelijk vast en we stellen een aandeelhoudersregister op. Bij het aannemen van de aandelen stort een aandeelhouder de nominale waarde van zijn aandelen in het fonds van de BV.

Levering van aandelen

Aandelen overdragen en uitgeven is uitsluitend mogelijk via een in Nederland gevestigde notaris.

Besluitvorming

We leggen vast wat de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn. Zo bepalen we de formele speelruimte van bestuurders, zodat ze daarbinnen handelen. Daarnaast nemen we op hoe besluitvorming kan plaatsvinden over onder meer fusies, ontslagen en jaarcijfers. In een BV hebben aandeelhouders hierover stemrecht in de algemene aandeelhoudersvergadering.

Blokkerings- en aanbiedingsregeling

Een ander verplicht onderdeel in de statuten van BV’s is de blokkerings- en aanbiedingsregeling. De blokkeringsregeling beperkt de overdracht van aandelen, omdat we er voorwaarden voor opstellen. We kunnen bijvoorbeeld opnemen bij welke situaties aandelen verkocht mogen worden aan derden en bij welke omstandigheden de aandelen eerst aan de overige aandeelhouders aangeboden moeten worden. Voorbeelden van voorwaarden zijn:

 • Een meldplicht bij de directie
 • Een waardebepaling door een externe specialist
 • De aanbiedings- en acceptatietermijn

Het is ook mogelijk om geen blokkeringsregeling in te stellen door vast te leggen dat er geen regeling van toepassing is.

Benoeming en ontslag directie

We leggen vast hoeveel bestuurders de BV heeft, door wie een bestuurder voorgedragen kan worden en wie besluitvorming heeft. Daarnaast nemen we op wie bevoegdheid heeft om bestuurders te ontslaan en te schorsen en op welke manier dat gebeurd. Normaliter is dat binnen BV’s via een algemene aandeelhoudersvergadering.

Statutenwijziging en ontbinding

De statuten wijzigen of een BV ontbinden vindt plaats bij hoge uitzondering, daarom moet dat ook schriftelijk vastgelegd worden. Voorwaarden voor wijziging of ontbinding zijn:

 • Besluitvorming via de algemene aandeelhoudersvergadering
 • Vastgelegd in een notariële akte

Statuten BV opstellen

Wilt u meer informatie over de statuten of ze op laten stellen door onze notaris? Neem dan contact op via telefoonnummer 0320 – 247 394 of via e-mailadres info@standaardbv.nl. We zijn elke werkdag bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur.