Controleplicht BV

Als een BV volgens de wet middelgroot is, dan is de onderneming controleplichtig. Middelgrote bedrijven hebben een bepaalde omvang qua activa, omzet en personeelsbestand. Daardoor moeten ze een controleopdracht op de jaarrekening laten uitvoeren en het vervolgens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Op deze manier zijn de jaarcijfers door stakeholders te controleren op een waarheidsgetrouw beeld van de realiteit en financiële gezondheid.

Criteria wettelijke controleplicht

De wettelijke controleplicht geldt als een BV gedurende minimaal twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van onderstaande criteria voldoet:

  • meer dan € 12 miljoen omzet;
  • meer dan € 6 miljoen activa op de balans;
  • vijftig of meer fte-medewerkers in dienst.

Als een BV controleplichtig is dient een onafhankelijke accountant een controleopdracht van de jaarrekening uit te voeren.

Het is bij wet bepaald dat ondernemingen tot de categorie klein, middelgroot of groot behoren als ze aan de voorwaarden uit onderstaande tabel voldoen.

kleinbedrijf middelgrootbedrijf grootbedrijf
Balans > € 350.000 > € 6 miljoen > € 20 miljoen
Omzet > € 700.000 > € 12 miljoen > € 40 miljoen
Medewerkers (fte) > 10 > 50 > 250

Heeft u vragen over de controleplicht of wilt u weten hoe de controleopdracht binnen uw BV te organiseren is? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of advies.

Contact opnemen Bel 0320 247 394

Wat betekent de controleplicht?

BV’s die controleplichtig zijn moeten de jaarrekening en de samenstellingsverklaring volgens specifieke richtlijnen opstellen. Vervolgens moet een onafhankelijke accountant er een controleopdracht over uitvoeren. Na het uitvoeren van de controleopdracht deponeert de BV de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), zodat de cijfers inzichtelijk zijn voor stakeholders.

De wettelijke controleplicht is opgesteld, omdat er steeds meer stakeholders bij ondernemingen betrokken zijn naarmate ze groeien. Door de jaarrekening uitgebreid te laten controleren krijgen alle stakeholders de garantie dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en de financiële gezondheid. Dit geldt zowel voor interne stakeholders, zoals werknemers, als voor externe stakeholders, zoals aandeelhouders en banken.

De controleopdracht

Met de controleopdracht verklaart de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld van de realiteit geeft. De uitwerking van de opdracht is na te slaan in de controleverklaring die de BV bij het Handelsregister van de KvK deponeert. De controleopdracht bestaat uit vier stappen:

1. Plannen en voorbereiden van de controle

De accountant maakt een risicoanalyse. In deze analyse staat een schatting van de risico’s bij de bedrijfsactiviteiten en hoe deze risico’s beperkt worden door de controle.

2. Uitvoeren interim controle

Na de risicoanalyse gaat de accountant de administratieve organisatie van de BV beoordelen. Hetzelfde geldt voor de interne processen en controle van de onderneming. Op basis hiervan toetst de accountant of de risico’s voldoende beperkt worden die tijdens stap 1 zijn opgesteld. Vervolgens stelt hij verbeterpunten op voor het beheersen van de risico’s.

3. Uitvoeren eindejaarscontrole

De accountant voert een uitgebreide controle van de jaarrekening uit en besteedt hierbij extra aandacht aan de risico’s die nog niet voldoende beheerst worden.

4. Afronden en opstellen controleverklaring

Tijdens de laatste stap van de controleopdracht stelt de accountant een controleverklaring op. Hier is de eindrapportage in opgenomen waar verbeterpunten en advies in staan om de risico’s te beheersen.

Verschil t.o.v. het kleinbedrijf

Bij BV’s die tot het kleinbedrijf behoren stelt een accountant de jaarrekening en de samenstellingsverklaring op. In de verklaring neemt de accountant op dat de jaarrekening voldoet aan de wettelijke vereisten en dat er geen controleopdracht uitgevoerd is. Op het moment dat een BV tot het middelgrootbedrijf behoort, dan wordt het controleplichtig. Dat betekent dat een accountant na het opstellen van de jaarrekening en de samenstellingsverklaring dus ook een controleopdracht moet uitvoeren.

Vrijstelling controleplicht

Werkmaatschappijen die onder een holding vallen zijn onder bepaalde omstandigheden niet controleplichtig. In dat geval moeten de jaarcijfers van de dochterondernemingen meegenomen worden in de jaarrekening van de holding. Als een werkmaatschappij middelgroot is, dan is de onderneming wel controleplichtig.

Daarnaast hebben werkmaatschappijen een vrijstelling van de controleplicht als de holding formeel alle aansprakelijkheid op zich neemt. De werkmaatschappij is dan nog wel verplicht om een beperkte jaarrekening op te stellen.

Advies aanvragen

Heeft u vragen over de criteria van de controleplicht of wilt u advies van een van onze specialisten om de controleopdracht binnen uw BV te organiseren? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0320 – 247 394 of door een e-mail te sturen naar info@standaardbv.nl.